Ключовата система за Вашето производство

RedKey

RedKey е ERP/MOM система за управление на бизнеса в производствени предприятия. RedKey точно моделира и проследява бизнес процесите в тяхната цялост и взаимосвързаност – от изготвянето на оферта и клиентска поръчка до реализацията на готовата продукция и осчетоводяването й.

Основните въпроси, на които отговаря RedKey са:

 • Колко и какви материали са необходими за изпълнението на поръчките?
 • Кога може да бъде изпълнена поръчката на клиента?
 • Колко е себестойността на даден продукт?
 • Какви са и къде се намират материалните запаси на предприятието?
 • Какви са задълженията на клиентите и тези към доставчиците, във всеки един момент?

Основни характеристики на RedKey са:

 • Мощен и гъвкав модел за дефиниране на производствената спецификация на изделията и технологиите за производство. Дефиниране на изделията и технологиите много близко до реалните особености на конкретния бизнес. Лесна подръжка на огромни разновидности от изделия.
 • Автоматизирано генериране на производствените поръчки на база на технологиите, наличните материали и компоненти и натовареността на производствените мощности. Подробно планиране на производствения процес и оптимизация на натоварването.
 • Автоматизирано планиране на доставките на материали и компоненти, като се използват различни алгоритми за прогнозиране.
 • Пълно проследяване и отчетност на производствения цикъл на всяко едно ниво. Детайлен контрол върху натовареността и състоянието на производствените мощности. Точна проследимост на използваните материали и вложения труд за всяка партида готови изделия.
 • Прецизно моделиране на контрола на качеството.
 • Централизирана база данни за цялата информация на предприятието.
 • Лесно настройване на специфичните бизнес процеси.
 • Прозрачна цена, без скрити допълнителни разходи.

Внедряването на RedKey включва следните дейности:

 • Анализ и оценка на бизнес процесите в предприятието с оглед внедряване на RedKey системата.
 • Анализ на текущата ИТ структура. Изисквания за хардуерна и софтуерна платформа.
 • Настройка и внедряване на системата.
 • Специфични решения.
 • Пренос на данни от предишни системи.
 • Обучение на ключови и крайни потребители.
 • Интеграция с други системи.

За повече информация изтеглете презентация в pdf формат.