Проект по процедура BG16RFOP002-1.005

eu logo

„МОМА“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Проект: BG16RFOP002-1.005-0188
Главна цел: Повишаване на иновационната дейност и капацитет на „МОМА“ ЕООД в област ИКТ и информатика, и по-точно в областта на уеб базираните приложения, езиковите технологии и Big data. Специфичните цели включват съвместно партньорство със СУ „Климент Охридски“ в разработването на продуктова иновация до ниво на технологична готовност TRL 6, представляваща прототип, който ще демонстрира технологията в релевантна среда.
Обща стойност на финансирането по проекта е 77.40%: 166 362.50лв. , от които 141 408.12 лв. европейско съфинансиране и 24 954.38 лв. национално съфинансиране.