RedKey

RedKey е ERP/MOM система за управление на бизнеса в производствени предприятия. RedKey точно моделира и проследява бизнес процесите в тяхната цялост и взаимосвързаност – от изготвянето на оферта и клиентска поръчка до реализацията на готовата продукция и осчетоводяването й.

За повече информация:

RedKey